fbpx

Žiūrėti visus produktus

       T:+370 671 45 766  | M: info@profi-stahl.lt

Shopping cart
€0

1. ĮVADINĖS NUOSTATOS
1.1. Šios „profi-Stahl Bartłomiej Czaja S.C.“, buveinės adresas: ul. Sienkiewicza 13a, 32-400 Myślenice, Lenkija,
mokesčių mokėtojo identifikacinis Nr. (NIP): 6812069870, įmonės kodas (Regon): 369231699 (toliau – „Pardavėjas“)
taisyklės (toliau – „Taisyklės“) reglamentuoja vykdant pardavimo veiklą internetu Pardavėjo ir kito fizinio ar juridinio
asmens (toliau – „Pirkėjas“) sudarytos pirkimo sutarties (toliau – „Pirkimo–Pardavimo Sutartis“) pagrindu atsiradusias
ar iš minėtos sutarties kylančias abipuses teises ir prievoles.
1.2. Dėl nuo Taisyklių nukrypstančių nuostatų gali būti susitarta Pirkimo–Pardavimo Sutartyje. Jei pirkimo
sutarties nuostatos nesutampa su Taisyklių nuostatomis, pirmenybė teikiama pirkimo sutarties nuostatoms.
1.3. Taisyklių nuostatos yra neatskiriama Pirkimo–Pardavimo Sutarties dalis. Pirkimo–Pardavimo Sutartis ir
Taisyklės yra sudarytos čekų kalba. Pirkimo sutartis gali būti sudaryta čekų kalba.
1.4. Pardavėjas gali pakeisti arba papildyti Taisyklių tekstą. Ši nuostata nedaro poveikio teisėms ir prievolėms,
atsiradusioms įsigaliojus ankstesnei Taisyklių redakcijai.
2. PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMAS
2.1. Vis elektroninės parduotuvės svetainėje patalpinti prekių pristatymai yra informacinio pobūdžio ir Pardavėjas
neprivalo sudaryti šių prekių Pirkimo–Pardavimo Sutarties. Netaikomos Civilinio kodekso 1732 straipsnio 2 dalies
nuostatos.
2.2. Elektroninės parduotuvės svetainėje yra pateikta informacija apie prekes, įskaitant atskirų prekių kainas ir
prekių grąžinimo išlaidas, jei šių prekių dėl jų pobūdžio negalima grąžinti paprastu paštu. Prekių kainos galioja tol, kol
jos rodomos elektroninės parduotuvės svetainėje. Ši nuostata neriboja Pardavėjo galimybės sudaryti
Pirkimo–Pardavimo Sutartį atskirai suderėtomis sąlygomis.
2.3. Elektroninės parduotuvės svetainėje taip pat pateikiama informacija apie išlaidas, susijusias su prekių
pakavimu ir pristatymu. Informacija apie išlaidas, susijusias su elektroninės parduotuvės svetainėje nurodytų prekių
pakavimu ir pristatymu, galioja tik tais atvejais, kai prekės pristatomos Litwy.
2.4. Užsakant prekes, Pirkėjas užpildo užsakymo formą elektroninės parduotuvės svetainėje. Užsakymo formoje
pateikiama ši informacija:
2.4.1. prekių pirkimo kainos sumokėjimo būdas, informacija apie pageidaujamą užsakytų prekių pristatymo būdą ir
2.4.2. informacija apie išlaidas, susijusias su prekių pristatymu (toliau kartu – „užsakymas“).
2.5. Prieš siunčiant užsakymą Pardavėjui, Pirkėjas gali patikrinti ir pakeisti užsakyme Pirkėjo pateiktus duomenis,
įskaitant galimybę Pirkėjui nustatyti ir ištaisyti klaidas, padarytas įvedant užsakymo duomenis. Pirkėjas išsiunčia
užsakymą Pardavėjui paspaudus mygtuką „užsakyti“. Užsakyme pateiktus duomenis Pardavėjas laiko teisingais.
Gavęs užsakymą, Pardavėjas nedelsiant patvirtins užsakymo gavimą Pirkėjui elektroniniu paštu užsakyme nurodytu
Pirkėjo el. pašto adresu (toliau – „Pirkėjo el. pašto adresas“).
2.6. Priklausomai nuo užsakymo pobūdžio (prekių kiekis, pirkimo kaina, numatomos siuntimo išlaidos),
Pardavėjas visada turi teisę prašyti Pirkėjo papildomai patvirtinti užsakymą (pavyzdžiui, raštu ar telefonu).
2.7. Pardavėjo ir Pirkėjo sutartiniai santykiai atsiranda nuo užsakymo priėmimo (priėmimas) patvirtinimo, kurį
Pardavėjas išsiunčia Pirkėjui elektroniniu paštu Pirkėjo el. pašto adresu, momento.
2.8. Sudarant pirkimo sutartį, Pirkėjas sutinka naudoti nuotolinio ryšio priemones. Pirkėjo patirtas išlaidas,
susijusias su pirkimo sutarties sudarymu (interneto ir telefono ryšio išlaidos) naudojant nuotolinio ryšio priemones,
sumoka Pirkėjas, šios išlaidos skaičiuojamos pagal standartinį tarifą.
3. PREKIŲ KAINA IR MOKĖJIMO SĄLYGOS
3.1. Prekių kainą ir visas išlaidas, susijusias su prekių pristatymu pagal pirkimo sutartį, Pirkėjas sumoka
Pardavėjui Pirkėjo užsakyme nurodytu būdu.
3.2. Prieš priimant užsakymą, Pardavėjas turi teisę reikalauti avansu sumokėti iki 50 % prekių kainos, jei prekių
pirkimo kaina viršija 2000 €, taip pat avansu sumokėti už prekes, pagamintas ar pritaikytas pagal kliento užsakymą.
Tai nedaro poveikio Taisyklių 3 straipsnio 5 dalies nuostatų dėl prievolės iš anksto sumokėti prekių pirkimo kainą
taikymui.
3.3. Mokant grynaisiais pinigais arba grynaisiais pinigais pristatymo metu, pirkimo kaina sumokama gavus prekes.
3.4. Mokant negrynaisiais pinigais, Pirkėjas privalo sumokėti prekių pirkimo kainą nurodant mokėjimo rekvizitus.
Mokant negrynaisiais pinigais, Pirkėjo prievolė sumokėti pirkimo kainą yra laikoma įvykdyta atitinkamos sumos
įskaitymo į Pardavėjo sąskaitą momentu.
3.5. Pardavėjas turi teisę, ypač jei Pirkėjas negauna papildomo užsakymo patvirtinimo prašymo (2.6 straipsnis),
reikalauti sumokėti visą pirkimo kainą prieš išsiunčiant prekes Pirkėjui. Netaikomos Civilinio kodekso 2119 straipsnio
1 dalies nuostatos.
3.6. Bet kokios Pardavėjo Pirkėjui pristatytų prekių kainų nuolaidos nėra sumuojamos.
3.7. Jei tai yra įprasta vykdant ekonominę veiklą arba jeigu tai numatyta bendrose imperatyviosiose teisės
normose, Pardavėjas Pirkėjui išrašo fiskalinį dokumentą – pagal Pirkimo–Pardavimo Sutartį atliktų mokėjimų sąskaitą
faktūrą Pirkėjui. Pardavėjas yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas. Fiskalinį dokumentą – sąskaitą faktūrą
Pardavėjas išrašo Pirkėjui sumokėjus prekių kainą.
4. PIRKIMO SUTARTIES ATSISAKYMAS
4.1. Pirkėjas patvirtina, kad pagal Civilinio kodekso 1837 straipsnio nuostatas negalima atsisakyti prekių pirkimo
sutarties, jei tokios prekės buvo pakeistos pagal Pirkėjo užsakymą ar pritaikytos Pirkėjo asmeninėms reikmėms.
4.2. Išskyrus Taisyklių 4 straipsnio 1 dalyje nurodytus atvejus, ar bet kuriuos kitus atvejus, kai negalima atsisakyti
pirkimo sutarties, vadovaujantis Civilinio kodekso 1829 straipsnio 1 dalies nuostatomis, Pirkėjas turi teisę atsisakyti
pirkimo sutarties per keturiolika (14) dienų nuo prekių gavimo, o jeigu pirkimo sutarties dalykas yra kelių rūšių prekės
arba dalimis vykdomas prekių pristatymas, šis terminas skaičiuojamas nuo paskutinio prekių pristatymo dienos.
Pranešimas apie pirkimo sutarties atsisakymą turi būti išsiųstas Pardavėjui per ankstesniame sakinyje nurodytą
terminą. Pranešimą apie pirkimo sutarties atsisakymą Pirkėjas, be kita ko, gali išsiųsti Pardavėjo patalpų adresu arba
Pardavėjo el. pašto adresu info@profi-stahl.lt,
4.3. Jei Pirkimo sutarties atsisakoma vadovaujantis Taisyklių 4 straipsnio 2 dalimi, sutartis nutraukiama iš karto.
Prekės turi būti grąžintos Pardavėjui per keturiolika (14) dienų nuo sutarties atsisakymo adresu: Cichawa 3, 32-420
Lenkija. Pirkėjui atsisakius pirkimo sutarties, Pirkėjas sumoka Pardavėjui prekių grąžinimo išlaidas, net jei prekės dėl
savo pobūdžio negali būti grąžinamos paprastu paštu.
4.4. Jei sutarties atsisakoma vadovaujantis Taisyklių 4 straipsnio 2 dalimi, Pardavėjas grąžina iš Pirkėjo gautas
lėšas per keturiolika (14) dienų nuo dienos, kurią Pirkėjas atsisakė pirkimo sutarties, tuo pačiu būdu, kuriuo
Pardavėjas gavo lėšas iš Pirkėjo. Grąžinant prekes, Pardavėjas taip pat turi teisę grąžinti Pirkėjo sumokėtą sumą kitu
būdu, jeigu Pirkėjas dėl to sutinka ir nepatirs papildomų išlaidų. Pirkėjui atsisakius pirkimo sutarties, Pardavėjas
neprivalo grąžinti gautų lėšų Pirkėjui, kol Pirkėjas jam negrąžina prekių arba nepateikia prekių išsiuntimo Pardavėjui
įrodymo.
4.5. Pardavėjas turi teisę vienašališkai išskaityti reikalavimo atlyginti prekėms padarytą žalą sumą iš Pirkėjo
reikalaujamos grąžinti pirkimo kainos.
4.6. Tais atvejais, kai Pirkėjas pagal Civilinio kodekso 1829 straipsnio 1 dalies nuostatas turi teisę atsisakyti
pirkimo sutarties, Pardavėjas taip pat turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti Pirkimo–Pardavimo Sutarties iki momento,
kol Pirkėjas perima prekes. Tokiu atveju Pardavėjas turi nedelsiant grąžinti Pirkėjui pirkimo kainą, atliekant
pervedimą į Pirkėjo nurodytą sąskaitą.
4.7. Jei kartu su prekėmis Pirkėjui perduodama dovana, Pardavėjas ir Pirkėjas sudaro dovanojimo sutartį su sąlyga,
kad Pirkėjui atsisakius Pirkimo–Pardavimo Sutarties, dovanojimo sutartis nustoja galioti, o Pirkėjas turi grąžinti
Pardavėjui perduotą dovaną kartu su prekėmis.
5. PREKIŲ GABENIMAS IR PRISTATYMAS
5.1. Jei dėl transporto priemonės susitariama gavus Pirkėjo pateiktą specialų prašymą, Pirkėjas prisiima su
atitinkama transporto rūšimi susijusią riziką ir visas susijusias papildomas išlaidas.
5.2. Jei pagal pirkimo sutartį Pardavėjas turi pristatyti prekes į užsakyme Pirkėjo nurodytą vietą, Pirkėjas turi
priimti pristatytas prekes.
5.3. „Profi-Stahl“ įsipareigoja pranešti klientui apie prekių pristatymo ir montavimo laiką ne vėliau kaip prieš 48
valandas iki pristatymo / montavimo. Jei dėl Pirkėjo kaltės prekes reikia pristatyti pakartotinai arba kitu, nei nurodyta
užsakyme būdu, Pirkėjas privalo padengti su pakartotiniu prekių pristatymu susijusias išlaidas arba atitinkamai, su kitu
pristatymo būdu susijusias išlaidas. Su pakartotiniu prekių pristatymu susijusios išlaidos visų pirma suprantamos kaip
gabenimo į sutartą prekių pristatymo vietą išlaidos bei pakartotinį pristatymą atlikusių Pardavėjo darbuotojų darbo
užmokesčio išlaidos.
5.4. Gavęs prekes, Pirkėjas turi patikrinti, ar prekės nebuvo sugadintos gabenimo metu ir nedelsiant pateikti
skundą dėl bet kokios gabenimo metu padarytos žalos mūsų darbuotojams, kurie pristatė prekes. Remiantis bendromis
imperatyviosiomis teisės normomis, vėlesni reikalavimai dėl gabenimo metu padarytos žalos ar akivaizdžių pristatytų
prekių trūkumų gali būti klasifikuojami kaip paslėpti trūkumai.
5.5. Kitos šalių teisės ir prievolės gabenant prekes gali būti keičiamos Pardavėjui paskelbus Pardavėjo taikomas
specialias pristatymo sąlygas.
5.6. ŠALYS GALI SUSITARTI, KAD PREKIŲ PRISTATYMAS TAIP PAT APIMS PRISTATYTŲ PREKIŲ
MONTAVIMĄ. TOKIU ATVEJU UŽSAKANT PREKES PIRKĖJAS PRIVALO INFORMUOTI PARDAVĖJĄ APIE
VISAS APLINKYBES, KURIOS GALI TURĖTI POVEIKĮ PRISTATYTŲ PREKIŲ MONTAVIMUI, TAIP PAT
UŽTIKRINTI PIRKĖJO ARBA PIRKĖJO ĮGALIOTO ASMENS DALYVAVIMĄ, KURIS TURI INFORMUOTI
MONTAVIMĄ ATLIEKANČIUS PARDAVĖJO DARBUOTOJUS APIE GALIMAS TECHNINES KLIŪTIS,
TRUKDANČIAS ATLIKTI MONTAVIMĄ, INŽINERINIŲ TINKLŲ BUVIMĄ, STATINIO, KURIAME BUS
ATLIEKAMAS MONTAVIMAS, PARAMETRUS IR T. T. TUO TIKSLU PARDAVĖJAS GALI PRAŠYTI
PIRKĖJO PATEIKTI DEKLARACIJĄ DĖL STATINIO TECHNINIŲ PARAMETRŲ IR GRUNTO, KURIAME
ATLIEKAMAS MONTAVIMAS, CHARAKTERISTIKŲ.
6. ATSAKOMYBĖ UŽ TRŪKUMUS, GARANTIJA
6.1. Sutarties šalių teises ir prievoles, atsirandančias dėl netinkamo įvykdymo, reglamentuoja atitinkamos
bendrosios teisės normos (visų pirmiausia Civilinio kodekso 1914-1925, 2099-2117 ir 2161-2174 straipsnių ir
įstatymo Nr. 634/1992 Sb su vėlesniais pakeitimais, nuostatos).
6.2. Pardavėjas atsako Pirkėjui už tai, kad priėmimo momentu prekės būtų be trūkumų. Visų pirma Pardavėjas
atsako Pirkėjui už tai, kad tuo momentu, kai Pirkėjas perima prekes:
6.2.1 prekės turi savybes, dėl kurių susitarė šalys, arba jei nėra susitarimo, turi Pardavėjo ar gamintojo aprašytas
savybes arba savybes, kurių tikisi Pirkėjas, atsižvelgiant į prekių pobūdį arba vykdomą atitinkamų prekių reklamą,
6.2.2. prekės yra tinkamos naudoti pagal Pardavėjo nurodytą paskirtį arba įprastą paskirtį, kuriai naudojamos
atitinkamos rūšies prekės,
6.2.3. prekių kokybė ir dizainas atitinka sutarto pavyzdžio arba šablono kokybės ar dizaino reikalavimus, jei kokybė
arba dizainas buvo apibrėžti pagal sutartą pavyzdį ar šabloną,
6.2.4. prekių kiekis, dydis ir svoris atitinka sutarties sąlygas.
6.3. Taisyklių 6 straipsnio 2 dalies nuostatos netaikomos prekėms, parduodamoms už sutartą mažesnę kainą dėl
esamų prekių trūkumų, dėl įprasto naudojimo nusidėvėjusioms prekėms, prekėms, kurių trūkumai atsirado vėliau dėl
jų sunaudojimo ar nusidėvėjimo laipsnio momentu, kai šias prekės perėmė Pirkėjas, taip pat atsižvelgiant į prekių
pobūdį.
6.4. Jei prekės trūkumai paaiškėja per šešis mėnesius nuo jos gavimo, laikoma, kad prekė buvo su trūkumais jos
priėmimo momentu. Pirkėjas turi teisę pasinaudoti su vartojimo prekių trūkumais susijusiomis teisėmis dvidešimt
keturis mėnesius nuo prekių gavimo.
6.5. Pardavėjas neatsako už dėl nekokybiško montavimo ar dėl netinkamo technologinių darbų atlikimo
montavimo metu padarytą žalą, išskyrus atvejus, kai montavimą atliko Pardavėjas.
6.6. Pardavėjas neatsako už žalą, padarytą dėl pavėluoto prekių pristatymo, jei vėlavimą lėmė nenugalimos jėgos
(vis maior) aplinkybės, nenugalima jėga šiose Taisyklėse visų pirma laikoma stichinės nelaimės, avarijos, transporto
priemonių ar kitos techninės įrangos gedimai, Pardavėjo įgaliotų darbuotojų traumos ar ligos ir pan.
6.7. Dėl netinkamo įvykdymo atsirandančiomis teisėmis Pirkėjas gali pasinaudoti nurodytu adresu Pardavėjo
gamykloje, kur priimami skundai dėl parduodamų prekių asortimento kokybės, taip pat Pardavėjo buveinėje ar veiklos
vykdymo vietoje.
7. KITOS ŠALIŲ TEISĖS IR PRIEVOLĖS
7.1. Kaip apibrėžta Civilinio kodekso 1826 straipsnio 1 dalies e) punkte, Pardavėjas Pirkėjo atžvilgiu nėra
saistomas jokių kitų elgesio kodeksų.
7.2. Pardavėjas turi teisę parduoti prekes pagal prekybos licenciją.
8. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA IR KOMERCINĖS INFORMACIJOS SIUNTIMAS
8.1. Pirkėjo, kuris yra fizinis asmuo, asmens duomenų apsaugą užtikrina asmens duomenų apsaugos įstatymas Nr.
101/2000 Sb su vėlesniais pakeitimais.
8.2. Pirkėjas sutinka, kad būtų tvarkomi šie asmens duomenys: vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas,
asmens kodas, mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris, el. pašto adresas, telefono numeris ir pristatymo adresas
(toliau kartu – asmens duomenys).
8.3. Pirkėjas sutinka, kad Pardavėjas tvarkys asmens duomenis iš Pirkimo–Pardavimo Sutarties kylančių teisių ir
prievolių įgyvendinimo bei vykdymo tikslais. Jei Pirkėjas nenusprendė kitaip, jis sutinka, kad Pardavėjas tvarkys
asmens duomenis taip pat ir informacijos bei komercinių pranešimų siuntimo Pirkėjui tikslais. Remiantis šiuo
straipsniu duotas sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo visa apimtimi nėra sąlyga, kuri savaime neleistų sudaryti
pirkimo sutarties.
8.4. Pirkėjas patvirtina, kad pateikiant užsakymą elektroninės parduotuvės svetainėje jis privalo pateikti teisingus
ir tikslius savo asmens duomenis ir kad jis privalo nedelsiant pranešti Pardavėjui, jei pasikeičia jo asmens duomenys.
8.5. Tvarkant Pirkėjo asmens duomenis, Pardavėjas gali patikėti duomenų tvarkymą trečiajam asmeniui. Be
išankstinio Pirkėjo sutikimo Pardavėjas neperduos asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus prekes vežančius
asmenis.
8.6. Asmens duomenys bus tvarkomi neribotą laiką. Asmens duomenys bus tvarkomi automatizuotomis
priemonėmis elektroniniu būdu arba spausdintine forma neautomatizuotomis priemonėmis.
8.7. Pirkėjas patvirtina, kad pateikti asmens duomenys yra tikslūs ir kad jam buvo paaiškinta, jog jis pateikia
asmens duomenis laisva valia.
8.8. Jei Pirkėjas mano, kad Pardavėjas ar duomenų tvarkytojas (8 straipsnio 5 dalis) tvarko Pirkėjo asmens
duomenis būdu, kuris prieštarauja Pirkėjo privataus ir asmeninio gyvenimo apsaugai ar įstatymams, visų pirma, jei
asmens duomenų naudojimo apimtis neatitinka jų tvarkymo tikslų, Pirkėjas gali:
8.8.1. paprašyti Pardavėjo arba duomenų tvarkytojo pateikti paaiškinimus,
8.8.2. reikalauti, kad Pardavėjas arba duomenų tvarkytojas ištaisytų padėtį.
8.9. Jei Pirkėjas prašo suteikti informaciją apie jo asmens duomenų tvarkymą, Pardavėjas privalo suteikti Pirkėjui
šią informaciją. Pardavėjas turi teisę reikalauti neviršijančio informacijos suteikimo išlaidų pagrįsto atlygio už
ankstesniame sakinyje nurodytos informacijos suteikimą.
9. KORESPONDENCIJOS PRISTATYMAS
9.1. Korespondencija gali būti siunčiama Pirkėjo el. pašto adresu.
10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
10.1. Jei pirkimo sutartyje nustatyti santykiai apima tarptautinį (užsienio) elementą, šalys susitaria, kad santykiai
reglamentuojami taikant Lenkijos teisę. Tai neturi įtakos vartotojų teisėms, įtvirtintoms bendrose imperatyviosiose
teisės normose.
10.2. Jei kuri nors Taisyklės nuostata yra niekinė arba negaliojanti ar tokia tampa, negaliojanti nuostata pakeičiama
nuostata, kurios reikšmė yra kiek įmanoma artimesnė negaliojančiai nuostatai. Vienos nuostatos negaliojimas ar
pripažinimas niekine neturi įtakos kitų nuostatų galiojimui.
10.3. Pirkimo–Pardavimo Sutartis, įskaitant Taisykles, yra Pardavėjo archyvuojama elektronine forma ir nėra
prieinama.
10.4. Pirkimo–Pardavimo Sutartis, įskaitant Taisykles, yra Pardavėjo archyvuojama elektronine forma ir nėra
prieinama.
10.5. Pardavėjo kontaktiniai duomenys: pristatymo adresas: „Profi-Stahl Bartłomiej Czaja Piotr Czaja S.C.“, ul.
Sienkiewicza 13a, 32-400 Myślenice, el. pašto adresas info@profi-stahl.lt, tel. +370 671 45 766Myslenicės
(Myślenice), 2020-03-31.
10.6